Zaměření školy 

Zdejší základní škola a mateřská škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o malý kolektiv učitelů i žáků, kteří navštěvují 1. - 5. ročník. Jsou zde dvě třídy pro výuku žáků, tedy třídy se spojenými ročníky a jedna třída pro děti mateřské školy.
Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům i dětem, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání.  Tvořivá škola je název i našeho školního vzdělávacího programu.
Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, tedy žáky nadané, povzbuzujeme všechny ostatní žáky a chráníme a podporujema žáky s individuálními potřebami a specifickými poruchami učení.
Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky motivuje žáky k učení a vede je k aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu k učení, řešení problémů, životu.
 
 
Naše škola chce vychovávat pro úspěšný život, s tím, že někdy je nutné překonat i případné překážky, neúspěchy a prohry. Chceme, aby naše škola byla školou rodinného typu, kde si každý každého váží, respektuje odlišnosti a individualitu, místo, kde si dokážeme vzájemně pomáhat, podporovat se, chválit a poradit.