Vnitřní řád školní družiny

I. Obecná ustanovení
Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ) v platném znění.
Vnitřní řád školní družiny je závazný pro všechny žáky přihlášené do školní družiny, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
Všem osobám účastným činností školní družiny (žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům) je při těchto činnostech poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
Vnitřní řád školní družiny je platný pro součást školní družina právnické osoby Základní škola Brázdim, příspěvková organizace. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál organizace.
Zřízení a provoz školní družiny podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání).


II. Základní práva a povinnosti osob účastných na činnosti školní družiny


1. Základní práva a povinnosti žáků

Žáci zapsaní do školní družiny mají právo se účastnit všech akcí pořádaných školní družinou.
Všem osobám účastným činností školní družiny (žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům) je při těchto činnostech poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.
Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob jsou povinni dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jsou rovněž povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny.


2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní družiny a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školní družiny.
Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školní družiny dle údajů uvedených v zápisním lístku a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat vychovatelky školní družiny o důvodech takové nepřítomnosti.
Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelek nebo u ředitele školy.
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.


3. Práva a povinnosti pracovníků školní družiny

Všichni pracovníci školní družiny jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy.
Všichni pracovníci školní družiny jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností.
Všichni pracovníci školní družiny jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


4. Základní pravidla vzájemných vztahů ve školní družině

Všichni pracovníci školní družiny a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni pracovníci školní družiny a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Všichni pracovníci školní družiny a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní družiny.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školní družiny je považováno za závažné porušení vnitřního řádu školní družiny a vedení školy z takového jednání vyvodí odpovídající důsledky (vyloučení ze školní družiny).


III. Provozní a vnitřní režim školní družiny


1. Zařazování žáků do školní družiny

Do školní družiny se přijímají žáci I. stupně.
O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení školní družiny.
Z rozhodnutí zřizovatele zákonní zástupci přispívají na provoz školní družiny měsíční částkou 100,-Kč na účet školy nebo platbou v hotovosti.


2. Provoz školní družiny

Provoz školní družiny začíná prvním dnem školního roku a končí dnem vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku.
Školní družina je v provozu v době vyučování, a to ranní směna od 7:00 do 7:45, odpolední od skončení vyučování do 16:30. V době vedlejších prázdnin či ředitelského volna rozhoduje o provozu školní družiny ředitel školy, počet přihlášených žáků v tomto případě musí být aspoň deset.
Během pracovní doby lze spojit oddělení, pokud v jednom z nich poklesne počet žáků na méně než osm.
Oddělení školní družiny navštěvuje nejvýše 20 žáků.
Školní družina využívá ke své činnosti prostory k tomu určené (herny), dále pak areál školy, tělocvičny a počítačové učebny.


3. Vnitřní režim školní družiny

Školní družina realizuje zájmové vzdělávání zejména těmito formami:
pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou činností,
využitím otevřené nabídky spontánních činností.
O mimořádné uvolnění žáka ze školní družiny požádá písemně zákonný zástupce předem.
Pokud za žáka není uhrazen stanovený poplatek v daném termínu, tj. do 15. dne každého měsíce, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení tohoto žáka ze ŠD od prvního dne následujícího měsíce.
Z docházky může být žák na zbývající část školního roku vyloučen , jestliže bez písemné omluvy nejméně 14 dnů nepřetržitě do družiny nedochází. Vyloučení žáka se předběžně projednává se zákonným zástupcem žáka.
Za žáka, který byl ve škole na vyučování a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny. Pokud žák porušuje soustavně tyto pokyny, může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.
Doba odchodu dětí ze školní družiny se řídí písemným ujednáním s rodiči. V době od 13.30 do 14.30 odcházejí žáci ze školní družiny individuálně pouze na písemné nebo telefonické požádání rodičů. V době od 14.30 do 16.00 hodin za odchody žáků a uzavření vchodu na I. stupni zodpovídají vychovatelky školní družiny.
Způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle odstavce a) v souladu s § 15 vyhlášky č. 74/2005 Sb.
pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - přehled výchovně vzdělávací práce školní družiny
příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická činnost - docházkový sešit
využitím otevřené nabídky spontánních činností - docházkový sešit.


IV. Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví


1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Vychovatelky školní družiny odpovídají za bezpečnost a zdraví žáků po celou dobu přítomnosti žáků ve školní družině.
Při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo školní budovu odpovídá vychovatelka za žáky až do návratu do školní družiny. Byla-li akce zařazena na poslední hodinu, může vychovatelka po jejím ukončení a se souhlasem rodičů uvolnit žáka k cestě domů z místa konání akce, je-li to pro žáka výhodnější.
Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.
Žáci dodržují řády odborných učeben a tělocvičny, pokud do nich při zájmovém vzdělávání vstupují.
Do školní družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností školní družiny či zdravotní indispozici žáci okamžitě hlásí vychovatelce.
V souladu s § 10 vyhlášky č.74/2005 Sb. stanovuje ředitel školy nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka při činnostech školní družiny na 30.


2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) ve školní družině. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a podobně, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při akcích školní družiny přísně zakázány.


V. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní družině


Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.
Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.
Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení školní družiny a školy včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání.
Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.
Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit, případně zajistit na vlastní náklady opravu.


VI. Závěrečná ustanovení


Platnost vnitřního řádu školní družiny je na dobu neurčitou.
Vnitřní řád školní družiny projednala pedagogická rada dne 1.9.2015.
Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost.
Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci přihlášení do školní družiny a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci těchto žáků.
Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1.9.2015.

V Brázdimi Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy.