Školní řád

 1. Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
(podle § 21 a 22 školského zákona)

 1. Žáci mají právo

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

 • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na

 • svobodnou volbu školy pro své dítě

 • informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

 • informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy

 • vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona

 • informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

 • volit a být voleni do školské rady

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

 • požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

 1. Žáci jsou povinni

 • řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.

 2. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.

 3. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

 1. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 1. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek (podle § odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.)

 1. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

 1. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

 1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 1. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem.

 1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

 • napomenutí třídního učitele

 • důtku třídního učitele

 • důtku ředitele školy

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

II. Vnitřní režim školy

Základní pravidla zajištění dohledu nad žáky vyplývají z § 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.

 1. Pro žáky se školní budova otevírá v 7:00. Vyučování začíná v 8:00. Vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvrhu. Vyučování končí nejpozději v 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

 1. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pětiminutové. Po druhé a čtvrté vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut.

 1. Označené svršky a obuv žáci odkládají v šatně. Škola nenese zodpovědnost za cennosti žáka, které nesouvisí s výukou.

 1. Žáci tráví hlavní přestávku na školním hřišti, pokud jsou k tomu vhodné povětrnostní podmínky.

 1. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, odcházejí na oběd s vyučujícím poslední hodiny.

 1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

 1. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 1. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.). V případě přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučování v základním vzdělávání je ředitel povinen umožnit žákům pobyt v budově školy, a tedy zajistit pro ně dohled (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).

 1. Vstup „cizích“ osob do budovy školy (tj. osob, které nejsou zaměstnancem školy, dítětem, žákem nebo zákonným zástupcem) je možný pouze se souhlasem ředitele školy nebo jím pověřeným pracovníkem. Tyto osoby mohou do budovy školy vstupovat na dobu nezbytně nutnou (k doručení písemnosti nebo učinění ústního podání). V době konání akcí organizovaných školou, při nichž se předpokládá účast veřejnosti, se mohou pohybovat po předem vymezených prostorech ke konání akce. Zákonní zástupci žáků mohou bez předchozího souhlasu ředitele nebo jím pověřeného pracovníka vstupovat do budovy školy:

 1. do školní jídelny na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí neodebrané stravy v první den nepřítomnosti žáka ve škole,

 2. v době konání třídních schůzek, o kterých jsou zákonní zástupci informováni předem zápisem v žákovské knížce žáka,

 3. na dobu nezbytně nutnou k uskutečnění schůzky s pedagogickým pracovníkem školy, která byla předem dohodnuta,

 4. při předávání nebo vyzvednutí dítěte ze školy.

 1. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 9, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 1. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 1. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí nebo žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy. Podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnicích pro činnost školní družiny.

 1. Škola nesmí plošně omezit náboženské symboly, a to ani na základě neutrálně znějícího ustanovení školního řádu.

III. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 1. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s ředitelem školy zejména s ohledem na zajištění BOZP.

 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě, aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 1. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 1. Součástí výuky je také výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, škola v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 1. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

V. Docházka do školy

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona) ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

 1. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

VI. Zákonní zástupci žáků

 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

 3. informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn,

 4. písemně dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 6. spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

 1. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.

 2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.

 1. Žák má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, tento názor má být vyjadřován adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost. Žák má právo být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy. Žák má povinnost chovat se tak, aby chránil zdraví své i zdraví ostatních – nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

 1. Projevy šikanování, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování.

 1. Při výuce v tělocvičně, na hřišti, v počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 1. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz:

 • požívání alkoholu

 • ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc

 1. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

 1. Po poslední vyučovací hodině vyučující odvádí žáky do šaten. Žáci odcházejí do školní družiny, stravující se žáci do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává určená osoba.

 1. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitele školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 1. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

 1. Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

VII. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 1. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

 1. Platí zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

 1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání omamných a psychotropních látek a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankce za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků, alkoholu, omamných nebo psychotropních látek v prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

 1. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

 1. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu či OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

 1. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek, alkohol nebo OPL), který založí školní metodik prevence do své agendy.

 1. Třídní učitel informuje o této záležitosti zákonného zástupce žáka.

 1. V závažných případech (s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

 1. Z konzumace tabákových výrobků, alkoholu nebo OPL je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

 1. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání těchto látek.

VIII. Zacházení se školním majetkem

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob – předem je o podmínkách užívání poučen.

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly v souvislosti s výukou zapůjčeny.

 1. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. Zákonný zástupce bude o vzniklé škodě způsobené žákem písemně informován.

IX. Pravidla vzájemných vztahů ve škole
(§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

 1. Všichni pracovníci školy, žáci školy a zákonní zástupci žáků se vzájemně respektují, snaží se o vstřícnou atmosféru školy.

 1. Všichni pracovníci školy, žáci a zákonní zástupci žáků dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 1. Všichni pracovníci školy, žáci školy a všechny další osoby, pohybující se ve škole dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

 1. Úmyslné fyzické i hrubé slovní útoky kohokoliv, vůči druhé osobě jsou považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovněprávními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/ 2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

X. Odpovědnost školy za škodu

Za škodu vzniklou žákům v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti s ním (upravuje § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) odpovídá škola.

XI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(§ 30 odst. 2 školského zákona)

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné směrnici.

XII. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

(§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 1. Vnitřní řád školy je zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen v každé třídě školy.

 2. Se školním řádem jsou žáci seznámeni vždy na začátku školního roku. Nepřítomní žáci jsou s ním seznámeni dodatečně.

 3. Zákonní zástupci se seznamují se školním řádem na prvních třídních schůzkách. Nepřítomní zástupci jsou povinní seznámit se se školním řádem prostřednictvím školních webových stránek.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.
V Brázdimě dne 28. srpna 2015
Mgr. Miroslav Čmelík
ředitel školy