Informace ŠJ

Prosíme rodiče, aby pečlivě dodržovali odhlašování a zpětné přihlašování dětí na obědy / týká se i dětí z MŠ /. Obědy odhlašujte a zpětně přihlašujte nejpozději den předem do 7:30 hodin. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je oběd připraven k vyzvednutí v ŠJ v době 11:00 ­do 11:30 hodin. Pozdě odhlášené nebo nevyzvednuté obědy jsou účtovány.
 Omluvy:  SMS na telefonním čísle: 607 598 880
 
INFORMACE KE STRAVNÉMU pro děti MŠ a žáky ZŠ a jejich rodiče:
 
Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat do ZŠ, MŠ nebo ŠJ vyplněný formulář “Přihláška ke stravování.“
 
ODHLÁŠENÍ ZE STRAVOVÁNÍ
 
Odhlásit dítě ze stravování je nutné nejpozději do 7:30 hod. Na pozdní nebo zpětné odhlášení ze stravování nebude brán zřetel a stravné bude účtováno, jakoby se dítě stravovalo. 
 
V případě prodloužení absence je nutné tuto změnu předem nahlásit, jinak budou obědy za neomluvené dny vyúčtovány. Nástup dítěte do ZŠ je třeba nahlásit.
Pouze první den absence, pokud dítě není odhlášeno ze stravování, je možné si oběd odnést v jídlonosiči, který musí být čistě vymytý (nelze stravu vydávat do kelímků a skleněných nádob).
Jídlo je nutné zkonzumovat do 4 hod. od uvaření. Školní jídelna odpovídá za kvalitu jídla pouze v době výdeje. Po vydání jídla do jídlonosiče, kuchyně nezodpovídá za případné zdravotní či jiné problémy.
 
PLATBY ZA STRAVNÉ A ZPŮSOB PLACENÍ ZA STRAVU
 
Platí se pouze náklady na potraviny.
 
ZŠ:
 
Děti I. kategorie (děti od 7 do 10 let) 23 Kč
 
Děti II. Kategorie (děti od 11 do14 let) 25 Kč
 
Ostatní položky hradí stát.
 
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
 
Stravné se platí na aktuální měsíc.
 
Pokud dítě ukončí docházku v ZŠ, kdykoli během školního roku, je případný přeplatek vrácen při vyúčtování v nejbližším možném termínu.
 
Stravné zasílejte na účet ZŠ a MŠ č.ú.   od ledna 2016 
Variabilním symbolem je rodné číslo - prvních 6 číslic vašeho dítěte.  Uvádějte prosím i příjmení dítěte /pro lepší orientaci /
 
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí platbu za stravné ve stanoveném termínu bude dítě vyloučeno ze školního stravování
 
MŠ:
 
Dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, se musí stravovat.
 
Výjimku tvoří pouze děti, které se nemohou ze zdravotních důvodů v MŠ stravovat, a proto musí zákonný zástupce dítěte doložit lékařské potvrzení vedoucí ŠJ. Ke stravování je dítě přihlášeno dnem nástupu do MŠ.
 
DĚTI I. KATEGORIE (děti od 3 do 6 let)
 
přesnídávka: 7,00 Kč
 
oběd: 17,00 Kč
 
odpol. svačina:6,00 Kč
 
celkem: 30,00 Kč
 
DĚTI II. KATEGORIE (děti od 7 do10 let)
 
Jedná se o děti, které v daném šk. roce dovrší 7 let.
 
přesnídávka: 8,00 Kč
 
oběd: 17,00 Kč
 
odpol. svačina:6,00 Kč
 
celkem:31,00 Kč