Základní požadavky na dítě předškolního věku před nástupem do školy

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, nazákladě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky proděti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění serole dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nárokyi požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů,mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělojejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jakvýchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte jenerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nimpřiblížit.Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto jevelmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládatsvé tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytámíč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí sepohybuje bezpečně)· svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže sitkaničky, oblékne si čepici, rukavice)· je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě,požívá ubrousek)· zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí posobě)· zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určenémísto, připraví další pomůcky, srovná hračky)· postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· zvládá odloučení od rodičů a vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas· projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách· ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložitpřání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)· je si vědomé zodpovědnosti za své chování· dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)· mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.· mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů,slov, předložek aj.)· rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí· má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno· přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor,a respektuje jeho pravidla· pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebopísmenem)· používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)· spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevouorientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckamia nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládápapír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje,v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník,obdélník), různé tvary, (popř. písmena)- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)- řadí zpravidla prvky zleva doprava- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kdese preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky· složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů· rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchýchhudebních nástrojů)· rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)· sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)· najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily· rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znakys abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)· postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)· reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operacea orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá naprstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)· orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá početprvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)· porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)· rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)· rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů· třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupinpodle barvy, tvaru, velikosti)· přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá ("přemýšlí nahlas")· chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace,slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty· rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně,dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např.dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnostzáměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)· "nechá" se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti,které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)· záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si totopo přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit· pamatuje si říkadla, básničky, písničky· přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhák jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je· postupuje podle pokynů· pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálněvnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat,omluvit se)· navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidlabez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí· nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých· je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,rozděluje a mění si role)· zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje,přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny· vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor· ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dánypokyny, je srozuměno se jimi řídit· k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)· je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se,pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:· pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické čihudební představení· zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanickézahrady, statku, farmy apod.· je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí,slavností, sportovních akcí· svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylozajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne· zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny· zná celou řadu písní, básní a říkadel· zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, nabubínku)· vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí· hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, nalékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i vpraktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkémokolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam seobrátit když je v nouzi apod.)- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např.dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, copotřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek ačistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno sestarat o rostliny či drobná domácí zvířata)- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámýmilidmi) a snaží se to dodržovat- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahujeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umípojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členovérodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalšíchživých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technicképřístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž sebezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období,látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládánís odpady)- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky orozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí(odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržujezákladní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelnésignalizaci)- zná faktory poškozující zdraví (kouření)- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí