Školní řád MŠ

 

 

Školní řád

 

MŠ Brázdim

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v ZŠ a MŠ Brázdim a podrobnosti o pravidlech vzájemných vtahů s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhláškou č.43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.107/2001 Sb. a 108/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímání dětí do MŠ:

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let včetně dětí s OŠD.

 1. Ředitel ZŠ a MŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zpravidla to bývá v měsíci březnu a dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesný termín bývá zveřejněn pomocí místního rozhlasu a plakátků ve vývěsních skříňkách OÚ Brázdim a také na webových stránkách OÚ. V době zápisu se mohou zájemci o přijetí seznámit s prostředím MŠ.

 2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce max. 3 měsíce rozhoduje ředitel. Po ukončení zápisu rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s OŠD.

 4. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v MŠ

 5. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Brázdim – viz. ŠVP.

 6. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 7. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 8. Dítě může být přijato do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

 9. Rodič může využít adaptačního programu školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne, pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou). Ve třídě nebo při pobytu venku se dítě seznamuje s kolektivem dětí, učí se spolupráci s vrstevníky, zapojuje se do činností, poznává prostředí.

 10. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celou dobu docházky do MŠ.

 

 

Organizace předškolního vzdělávání:

 

 1. MŠ Brázdim je jednotřídní, tzn. že se jedná o věkově smíšené oddělení.

Provoz v MŠ je celodenní od 7.00 do 16.30 hod.

Budova školy se otevírá v 6.30, třída MŠ v 7.00 hod.

 1. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě do 16.30 hod.

 2. Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.00 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou.

 3. Po obědě je možné dítě vyzvednout od 12.45 do 13.00. Na základě předchozí domluvy s učitelkou lze i později.

 4. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen, škola je uzavřena z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců zpravidla 7 týdnů. V červenci je provoz zpravidla 1týden, v srpnu je zavřeno.

 5. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora (vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

 6. Rodič je povinen předem nahlásit nepřítomnost dítěte (pokud je mu známa) a omluvit dítě ústně nebo písemně do sešitu (vnitřní chodba vedle dveře) nebo telefonicky. Pokud není předem známa (dítě onemocní apod.), je třeba neprodleně nahlásit a dítě omluvit na tentýž den do 7.30 hod. telefonicky nebo SMS zprávou.

 7. Režim dne je stanoven tak, ab se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi. Trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Režim dne je přílohou tohoto Školního řádu a vyvěšen na nástěnce v šatně.

 8. Rodiče vodí dítě do MŠ oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat a aby se mohlo volně pohybovat.

 9. Se seznam věcí, co potřebuje dítě do MŠ, budou rodiče seznámeni formou letáčku na informační schůzce.

 10. Doba odpočinku – dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program (např. puzzle, individuální práce u stolečku, prohlížení dětských knížek, encyklopedií apod.), v případě potřeby si dítě může jít znovu lehnout. Děti ke spánku nenutíme, doplňující klidové činnosti nespících dětí nenarušují odpočinek ostatních dětí. Naopak má-li dítě potřebu odpočinku např. během dopoledne, je mu to umožněno (relaxace v klidném koutku třídy).

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. Škola se v 8.00 hodin zamyká. Rodiče, kteří přicházejí s dětmi později, si musí zazvonit a ohlásit se učitelce. Potom budou vpuštěni do budovy.

 2. Z bezpečnostních důvodů by se rodiče ani jiné osoby neměli bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy. Pokud rodič využívá adaptační program, musí se předem domluvit s učitelkou na způsobu a délce své přítomnosti.

Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitelky školy – např. schůzky s rodiči, akce školy s rodiči.

 1. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat dítě učitelkám do třídy osobně.

Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu, ojedinělé případy – lístek s datem, jménem a datem nar. osoby, která dítě vyzvedává). Pokud chtějí rodiče dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku o souhlas na zvláštním tiskopise.

 1. Rodiče mohou přivádět do MŠ děti pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. V případě zjištění příznaku nemoci u dítěte ihned informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

Léky a léčebné prostředky (kapky, masti apod.) v MŠ nepodáváme (záležitost rodičů).

 1. Je-li do MŠ přijato dítě, které má lékařem diagnostikováno onemocnění vyžadující zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je MŠ povinna náležitou pomoc a ochranu zdraví dítěti poskytnout, pokud k tomu má MŠ dostačující podmínky (viz. ŠVP)

Je-li tedy MŠ informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, MŠ

 • projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci

 • vyzve je přeložení odborného vyjádření lékaře

 • zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany MŠ a proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči.

 1. Rodiče nesou odpovědnost za to, co mají děti v sáčcích či kapsách, zda se nejedná o nebezpečné věci, ostré předměty, léky apod.

Rodiče plně zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (knížky šperky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz).

 1. Pedagogické pracovnice vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezmou od rodičů (zákonných zástupců) nebo jimi pověřené osoby do doby, kdy jej zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě předají.

 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ je nutné dodržovat tato nařízení:

 • na 1 pedagoga smí připadnout nejvýše 20 dětí z běžných tříd

 • na jednoho pedagoga smí připadnout 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

Při vyšším počtu dětí nebo při činnostech náročných na bezpečnost (sportovní činnost, zájezdy, návštěvy neznámého prostředí apod.) je nutné zajistit přítomnost další pedagoga (dřívějším příchodem na směnu) nebo jiné zletilé osoby způsobilé k právním úkonům. Tato osoba musí být náležitě proškolena a musí o tom být proveden zápis.

 1. Definování školního úrazu:

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se se stal dětem při akcích konaných mimo školu organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se dítěti stane na cestě do školy a zpět nebo při cestě na místo a z místa, jež je určeno jak shromaždiště při akcích konaných mimo školu.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 1. Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí a předcházením rizikům:

Na začátku každého školního roku učitelky společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití, jejichž respektování a dodržování na dětech vyžadujeme. Každé pravidlo má svůj piktogram, aby bylo dětem srozumitelné.

Pravidla nám pomáhají při prevenci šikany a agresivity, před sociálně patologickými jevy a před projevy rasismu, diskriminace a násilí.

Od dětí také vyžadujeme slušné zacházení s majetkem školy, ať už se jedná o hračky nebo vnitřní či venkovní zařízení (předcházení prvkům vandalismu).

 

 

Úplata za předchozí vzdělávání:

 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku MŠ. Za děti s OŠD se úplata platí.

 2. Výši úplaty stanoví ředitel školy podle pravidel stanovených zákonem. Od 1.1. 2013 činí úplata 400 Kč na dítě za měsíc. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý kalendářní rok.

O snížení úplaty musí rodič požádat na předtištěném formuláři ředitele školy (sociální důvody apod.)

 1. Úplata je splatná do 15.dne v příslušném měsíci. Je hrazena v hotovosti vedoucí učitelce.

Osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel škola na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Formulář je možno vyzvednout u vedoucí MŠ. K žádosti je třeba doložit důvod (příslušná potvrzení ze sociálního úřadu, úřadu práce apod.). Žádost se podává vždy na čtvrtletí, kterého se týká.

 1. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz MŠ na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. V měsíci červenci má škola provoz 1týden a úplata se neplatí. V měsíci srpnu je naše MŠ uzavřena a úplata se rovněž neplatí.

 2. Rodiče jsou povinni dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nezaplacení může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Stravování:

 1. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Dítě se stravuje vždy.

 2. Stravu zajišťujeme ve vlastní školní jídelně. Podrobnosti viz. Provozní řád ŠJ.

 3. Změnu ve způsobu stravování je možno provést vždy od nového měsíce.

 4. Rodiče mohou požadovat kontrolu evidence stravování, která je vedena v ŠJ.

 5. Opakované nezaplacení stravného v termínu či nezaplacení může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Další práva a povinnosti rodičů:

 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informování na schůzkách pro rodiče nebo pomocí informačních letáčků.

 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. V případě zájmu je možné domluvit individuální schůzku s učitelkou nebo ředitelkou MŠ.

 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkající se vzdělávání dětí.

 4. Rodiče jsou povinni poskytnout škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte, dále jméno a příjmení a adresu pro doručování písemností a telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.

 5. Vítáme spolupráci s rodiči, návrhy, nápady, připomínky i kritiku.

 

 

Příloha č.1: Denní režim

 

 

 

 

 

 

 

V Brázdimě 1.9. 2015

 

 

 

Denní režim:

 

7.00 - 8.00 scházení dětí, ranní hry podle volby a přání dětí

8.00 - 8.45 pokračování ranních her (dle potřeby možnost soukromí)

didakticky zacílené činnosti, které se prolínají (záměrné i spontánní

učení) ve skupinách i individuálně

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

jazykové chvilky individuální i skupinové, smyslové hry

8.45 - 9.00 ranní cvičení (prvky jógy, aerobiku, psychomotorické hry, hudebně

pohybové hry)

9.00 - 9.30 hygiena (využití rozpočítadel – říkadel – před odchodem do jídelny)

svačina (sebeobsluha, kultura stolování, základní společenské návyky)

9.30- 10.00 komunitní kruh (přivítání, spočítáme se, sdělíme si

zážitky, řešíme aktuální věci

řízené činnosti (pracovní listy, didaktické hry, jazykové chvilky)

10.00-12.00 pobyt venku

12.00 - 12.45 hygiena, oběd ( základní společenské návyky, stolování)

12.45-13.00 odchod dopoledních dětí

12.45 - 14.30 hygiena, odpočinek

12.45-14.30 náhradní nespací aktivity

individuální péče dětem se specifickými vzdělávacími potřebami

péče speciálně pedagogická, logopedická

14.30 - 15.00 hygiena, svačina

15.00 -16.30 odpolední zájmové činnosti dětí ( hry dle zájmu dětí a pokračování

didakticky cílených činností

odchody dětí domů

 

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem 1.9.2015

 

 

Aktualizace: 1.9. 2015