Zápis do MŠ

 

Informace pro
rodiče - zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole po telefonické dohodě (telefon: 721 624 210) v době provozu MŠ (od 7:00 - 16:30hod.).Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu
potvrdí dětský lékař.

Sběr přihlášek: Řádně vyplněnou přihlášku donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy v den zápisu   

Bude upřesněno v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce dítěte.

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelem Základní školy a Mateřské školy Brázdim

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183
odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.    (správní řád). Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány
děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

Od budou po dobu 15ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení v budově mateřské školy podle
přidělených registračních čísel
.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě pouze na vyžádání, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou a ode dne doručení jim běží lhůta na odvolání, která je na rozhodnutí uvedena.

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2024/2025

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád).  Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

K zápisu na školní rok 2024/2025 stanovuje ředitel školy tato pravidla pro přijetí dětí: Přednostně budou umístěny děti v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Brázdim. Dále budou umístěny v tomto pořadí: Děti ve věku 5 - 3  let rodičů s trvalým pobytem v obci Brázdim k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí /od nejstarších k nejmladším/ až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.