Mateřská škola

Informace pro rodiče – seznam přijatých dětí do MŠ Brázdim na školní rok 2018/2019

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Brázdim uchazečů s tímto registračním číslem:

4/2018

11/2018

3/2018

12/2018

 10/2018

16/2018

9/2018

6/ 2018

Další rozhodnutí o přijetí budou vydána do konce měsíce května 2018.    

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Oznámení o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 13.5.2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská  11, 150 21  Praha 5, a to podáním učiněným u ředitele školy, která toto rozhodnutí vydala.

V Brázdimě dne 11.5.2018                                              Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel

seznam přijatých -vývěska.doc